District Community Development Office News

🚩 สพอ.บางบ่อผนึกพลังศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลคลองนิยมยาตรา”(ศูนย์เรียนรู้เดินตามรอยเท้าพ่อ) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และเยี่ยมเยือนครัวเรือน TPMAP ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

🚩 สพอ.บางบ่อ จัดประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอบางบ่อเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการ “90 พรรษา 999 สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญากองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม”