คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs/วิสาหกิจชุมชน/Biz Club และส่งเสริมการตลาดสู่สากล กิจกรรม มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน และสินค้า OTOP (e-bidding) ลว. 17 พฤษภาคม 2564

(17/05/2564)

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้าง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs/วิสาหกิจชุมชน/Biz Club และส่งเสริมการตลาดสู่สากล กิจกรรม มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน และสินค้า OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(11/05/2564)

จ้างดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs/วิสาหกิจชุมชน/Biz Club และส่งเสริมการตลาดสินค้าสู่สากล กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(08/04/2564)

จ้างดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs/วิสาหกิจชุมชน/Biz Club และส่งเสริมการตลาดสินค้าสู่สากล กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ของดี ของเด่น จังหวัดสมุทรปราการ

(07/04/2564)