คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง กิจกรรมหลักส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการ และแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรมย่อย ยกระดับกลุ่มอาชีพในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

(17/07/2560)

ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินการจัดโครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง กิจกรรมหลัก มหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง กิจกรรมย่อย จัดนิทรรศการแสดงสินค้าเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวชุมชน

(14/07/2560)

ประกาศสอบราคาโครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง กิจกรรมหลัก ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และ Landmark)

(13/07/2560)

ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง กิจกรรมย่อย จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน/การจัดการตลาดชุมชนเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

(11/07/2560)

ประกาศประกวดราคาโครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง กิจกรรมหลัก พัฒนาตราสัญลักษณ์ และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ กิจกรรมย่อย พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และสร้างตราสินค้าชุมชน/มาตรฐานผลิตภัณฑ์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ

(07/07/2560)

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง กิจกรรมหลัก พัฒนาตราสัญลักษณ์ และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ กิจกรรมย่อย พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และสร้างตราสินค้าชุมชน/มาตรฐานผลิตภัณฑ์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

(03/07/2560)

ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในฐานหรืออื่นๆ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง กิจกรรมย่อยที่ 3 พัฒนาและสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อยที่ 3.2 ค่าวัสดุการเกษตรและอื่นๆ โดยวิธีสอบราคา

(29/06/2560)