จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ผู้ประกอบการยุค ๔.๐ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ ๙๓๘,๙๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

(29/04/2565)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุสาธิตการทดสอบโปรแกรม โครงการส่งเสริมเส้นทางสินค้า OTOP และบริการพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมที่ 2 การทดสอบโปรแกรมาการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 120,000 บาท

(10/02/2565)

ประกาศราคากลาง จ้างดำเนินการโครงการส่งเสริมเส้นทาง OTOP และบริการเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมที่ 3 การจัดทำโปรแกรมภาพรวมเพื่อใช้เป็นโปรแกรมท่องเที่ยวชุมชน งบประมาณ 360,000 บาท

(07/02/2565)