จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง กิจกรรมย่อยที่ 2 เพิ่มทักษะการประกอบอาชีพการเกษตรหรือแปรรูปสินค้าเกษตร สู่ความยั่งยืน โดยวิธีคัดเลือก

(31/10/2560)

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง กิจกรรมย่อยที่ 2 เพิ่มทักษะการประกอบอาชีพการเกษตรหรือแปรรูปสินค้าเกษตร สู่ความยั่งยืน จำนวน 90 รายการ เป็นเงิน 225,000 บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(10/08/2560)