จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ร่างประกาศ และร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ผู้ประกอบการยุค ๔.๐ (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(17/05/2565)

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ผู้ประกอบการยุค ๔.๐ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ ๙๓๘,๙๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

(29/04/2565)