ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

❤“CDD PhraSamutChedi ใสสะอาด ตรวจสอบได้” เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเป้าหมายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอพระสมุทรเจดีย์

❤“CDD PhraSamutChedi ใสสะอาด ตรวจสอบได้” แสดงความยินดีกับผู้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี 2565