ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

🚩  พช.สมุทร​ปราการ​ : สพอ.บางบ่อ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอำเภอบางบ่อ ติดตามผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลานิลคุณภาพคอลาดและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่  "โคก หนอง นา โมเดล"

🚩 พช.บางบ่อ ดำเนินการส่งมอบป้ายไวนิลรณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 2566 พร้อมทั้งติดตามการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2566 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

🚩  สพอ.บางบ่อ ดำเนินโครงการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 สร้างเครือข่ายนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคมระดับตำบล