ข่าวประชาสัมพันธ์

🌈พช.สมุทรปราการ : สพอ.บางพลี ประชุมวางแผนการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนสงเคราะห์และลงพื้นที่สำรวจข้อมูลครัวเรือนร่วมกับเทศบาลตำบลบางพลี และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ มอบกี่ทอผ้าแก่กลุ่มอาชีพทอผ้าตำบลบางเสาธง สนองแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สนับสนุนการสร้างอาชีพ กระจายรายได้สู่ชุมชน

พช.สมุทรปราการ รับมอบผีเสื้อประดิษฐ์จากผ้าพื้นถิ่น เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565