ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สมุทรปราการ : สพอ.บางเสาธง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกbจพอเพียงระดับอำเภอ (ศจพ.อ.) ครั้งที่ 6/2565

“CDD PhraSamutChedi ใสสะอาด ตรวจสอบได้” พช.สมุทรปราการ : สพอ.พระสมุทรเจดีย์ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเป้าหมายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอพระสมุทรเจดีย์

พช.สมุทรปราการ เยี่ยมชมและให้กำลังผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในกิจกรรม “Road Show สมุทรปราการ” พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs/วิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/Biz Club และส่งเสริมการตลาดสินค้าสู่สากล และร่วมตัดสินกิจกรรมประกวดส้มตำลีลา (ปลาสลิด) พิชิตใจกรรมการ