ข่าวประชาสัมพันธ์

🕊พช.สมุทรปราการ : สพอ.เมืองสมุทรปราการ ประสานงานครัวเรือนเป้าหมายที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.สมุทรปราการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 🌳

🌸พช.สมุทรปราการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

❤️❤️พช.สมุทรปราการ ร่วมพิธีเปิดมหกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้ากลุ่มจังหวัดภาคกลาง ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล🌹🌹