ข่าวประชาสัมพันธ์

❤ จังหวัดสมุทรปราการ เดินหน้าบูรณาการหน่วยงานภาคีขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสมุทรปราการ