โครงสร้าง/บุคลากร

Share

ผู้บริหาร

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์

พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางขนิษฐา กุมารสิทธิ์

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชน

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางวินิจ บัวเจริญ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายวชิรพันธ์ คำเอี่ยม

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

ฝ่ายอำนวยการ

นางสาวลำเพย พุกเจริญ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

(Visited 1 times, 1 visits today)