โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ

โทร. 0848740617

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางขนิษฐา กุมารสิทธิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวพัชรา วงศ์สุวรรณ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายวชิรพันธ์ คำเอี่ยม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานประสานฯ

นางสาวลำเพย พุกเจริญ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

ทีมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 1. นางขนิษฐา กุมารสิทธิ์           ผู้อำนวยการกลุ่มการยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน โทร.0818229370
 2. นางสาวแก้วจรรยา คงนุ่น       นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มการยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน โทร.085-1227180
 3. นางสาวสุภาวดี ดำทรัพย์        นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทร.062-6354365

ทีมกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

1.นางสาวพัชรา วงศ์สุววรณ               ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน โทร.081-8229368

2.นางสาวศิริพร ชนะพาล                  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน โทร.065-5414462

3.นางสาวเจริญขวัญ เกตุเพชร          นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน โทร.081-8229452

4.นางสาวเสาวลักษณ์ เพ็งคล้าย       นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ โทร.082-8244021

5.นางสาวคชายา อยู่สงค์                  นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน โทร.092-9429685

 

 

ทีมกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

1.นายวชิรพันธ์ คำเอี่ยม                        ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน โทร.0818229375
2.นายอนุพันธ์ โรยทองคำ                   นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทร.087-3838480
3.นายอำนาจ เอี่ยมมา                          นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ โทร.098-8261774
4.นางสาวเพ็ญนภา วิมล                      นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ โทร.086-3585255

ทีมกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

 1. นางสาวลำเพย พุกเจริญ                                   ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน โทร.0818229361
 2. นางสาวทิพวรรณ อุทกธารา                             นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทร.082-9997164
 3. นางสาวปัทมา นาคจู                                        นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โทร.089-4517532
 4. นางสุธาทิพย์ แช่มนิล                                       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โทร.089-1091819
 5. นางสาวพาฝัน ณ สงขลา                                 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โทร.081-6419639
 6. นางสาวมนชนก สายเขียว                               เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน โทร.090-0277736
 7. นายพงศธร ดวงพันตรี                                     นิติกร โทร.092-6486510
 8. นางสาวกัญญ์นภัสสรณ์ จิระมหัทธนกุล          นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โทร.082-4294246
 9. นางสาวเย็นฤดี ประขันเพ็ชร                           นักวิชาการการเงินและบัญชี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โทร.099-2060099
 10. นางสาวเกษริน มาละอินทร์                             เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โทร.093-3544927
(Visited 1 times, 1 visits today)