โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์

พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางขนิษฐา กุมารสิทธิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวพัชรา วงศ์สุวรรณ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายวชิรพันธ์ คำเอี่ยม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานประสานฯ

นางสาวลำเพย พุกเจริญ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

ทีมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 1. นางขนิษฐา กุมารสิทธิ์           ผู้อำนวยการกลุ่มการยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
 2. นางสาวแก้วจรรยา คงนุ่น       นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มการยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
 3. นางสาวสุภาวดี ดำทรัพย์        นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

ทีมกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

1.นางสาวพัชรา วงศ์สุววรณ               ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

2.นางสาวรัตนา จันทร์ทาโล              นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

3.นางสาวเจริญขวัญ เกตุเพชร          นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

4.นางสาวเสาวลักษณ์ เพ็งคล้าย       นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

5.นายอนุพันธ์ โรยทองคำ                  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

6.นางสาวสุชาดา กลิ่นชาติ                นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

ทีมกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

1.นายวชิรพันธ์ คำเอี่ยม                        ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
2.นางสาวทิพวรรณ อุทกธารา              นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
3.นายอำนาจ เอี่ยมมา                          นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ทีมกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

 1. นางสาวลำเพย พุกเจริญ                 ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
 2. นางสาวปัทมา นาคจู                       นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 3. นางสาวสินีณัฐ ถนอมตน                 นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 4. นางสุธาทิพย์ แช่มนิล                     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 5. นางสาวพาฝัน ณ สงขลา                เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 6. นางสาวมนชนก สายเขียว              เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 7. นายพงศธร ดวงพันตรี                    นิติกร
 8. นางสาวณัฐธิดา แสงศรีคำ              นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 9. นางสาวเย็นฤดี ประขันเพ็ชร            นักวิชาการการเงินและบัญชี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 10. นางสาวเกษริน มาละอินทร์             เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)