พช.สมุทรปราการ เข้าร่วมการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลการประชุมทางไกล (VDO Conference)

พช.สมุทรปราการ เข้าร่วมการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลการประชุมทางไกล (VDO Conference)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นางสาวเปรมจันทร์ รัตนสุวรรณสิริ
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลการประชุมทางไกล (VDO Conference) ณ ห้องประชุม Warroom ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

การอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 2

โดยมีสาระสำคัญในการอบรม ดังนี้
1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ โดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง
2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร โดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง

🌊 สมุทรปราการ : เมืองปลาสลิด 🐳 ใกล้ชิดนกนางนวล 🐦
📷ภาพถ่าย ✏️ข่าว 🙂) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
#CDD
#ChangeforGood
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)