พช.สมุทรปราการ : สพอ.พระประแดง ดำเนินการมอบทุนอุปการะเด็กจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

💪พช.สมุทรปราการ : สพอ.พระประแดง ดำเนินการมอบทุนอุปการะเด็กจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
🗓วันที่ 22 กันยายน 2565 ⏰ 10.00 น
💰นางสาวดวงใจพัทมุข พัฒนาการอำเภอพระประแดง พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ มอบทุนอุปการะเด็กจากเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 4 ทุน โดยเป็นเด็กอยู่ในช่วงอายุ 0-6 ปี และเป็นเด็กที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนยากจนตามระบบ TPMAP ซึ่งอาศัยอยู่ในตำบลบางพึ่ง 1 ราย และตำบลบางหญ้าแพรก 3 ราย
❤️โดยวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมีวัตถุประสงค์เพื่อของให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง ๖ ปี ที่ครอบครัวยากจน และด้อยโอกาส
😷 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระประแดง ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
🚴 พระประแดง : ป้อมแผลงไฟฟ้า ราชานุสาวรีย์ ประเพณีสงกรานต์ หมู่บ้านชาวมอญ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ งามตระการวัดหลวง มะม่วงน้ำดอกไม้ ติดใจข้าวเม่าทอด สุดยอดกะละแม
📷 ภาพถ่าย : ข่าว สพอ.พระประแดง
(Visited 1 times, 1 visits today)