❤️“CDD PhraSamutChedi ใสสะอาด ตรวจสอบได้” พช.สมุทรปราการ : สพอ.พระสมุทรเจดีย์ มอบทุนอุปการะเด็กจากเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

❤️“CDD PhraSamutChedi ใสสะอาด ตรวจสอบได้”
พช.สมุทรปราการ : สพอ.พระสมุทรเจดีย์ มอบทุนอุปการะเด็กจากเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

🗓วันที่ 21 กันยายน 2565

💕นายขจิตเวช แก้วน้อย นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ มอบหมายให้นางอาภรณ์ วิมลรัตนชัยศิริ พัฒนาการอำเภอพระสมุทรเจดีย์
พร้อมด้วยนายวรพงษ์ เหล็กเพ็ชร นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ร่วมกับนายกุลวัชร พึ่งชื่น กำนันตำบลปากคลองบางปลากด และนายวันเฉลิม เอี่ยมสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านคลองห้าง ตำบลในคลองบางปลากด ร่วมมอบทุนอุปการะเด็กจากเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ครัวเรือนผู้ได้รับทุน ณ ครัวเรือนผู้ได้รับทุน หมู่ที่ 2 บ้านวัดแค ตำบลปากคลองบางปลากด และหมู่ที่ 7 บ้านคลองห้าง ตำบลในคลองบางปลากดอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

⭐️กรมการพัฒนาชุมชน โดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดสรรทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในครัวเรือนยากจนและด้อยโอกาส โดยจัดสรรทุนอุปการะเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี

😷สพอ.พระสมุทรเจดีย์ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ และได้รับอนุญาตจากผู้ที่อยู่ในภาพให้เผยแพร่ภาพได้
❤️พระสมุทรเจดีย์ : พระสมุทรเจดีย์งามสง่า ด่านหน้าป้อมพระจุลจอมเกล้า ชุมชนเก่าบ้านสาขลา เมืองท่านิวอัมสเตอร์ดัม อร่อยเลิศล้ำพุทราไทย แหล่งประมงใหญ่ชายทะเล
#Change for good
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)