❤️ พช.สมุทรปราการ : ลงพื้นที่ปรับโครงสร้างหนี้ เคลียร์!!!! เงินรอตรวจสอบ ลูกหนี้ตำบลเปร็ง ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ โดยทีมปฎิบัติการลดหนี้ (Love For Fund Team)

❤️ พช.สมุทรปราการ : ลงพื้นที่ปรับโครงสร้างหนี้ เคลียร์!!!! เงินรอตรวจสอบ ลูกหนี้ตำบลเปร็ง ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ โดยทีมปฎิบัติการลดหนี้ (Love For Fund Team)

🗓 วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.

🌸นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวทิพย์วรรณ อุทกธารา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวเย็นฤดี ประขันเพ็ชร นักวิชาการเงินและบัญชี นางสาวณธิกา สุขเกิดผลเขษม และนางสาวทราย กลับกลาย นักพัฒนาชุมชน กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนางสาวรำพึง แสงโรจน์ คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ และนางสาวฉลวย หมุดธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิคณะอนุฯอำเภอบางบ่อ ลงพื้นที่ติดตามหนี้เกินกำหนดชำระ และปรับโครงสร้างหนี้ ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

✅การลงพื้นที่ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการติดตามหนี้เกินกำหนดชำระ และปรับโครงสร้างหนี้ พร้อมแนะนำแนวทางการชำระเงินคืน และมาตรการต่าง ๆ ในการช่วยเหลือสมาชิก โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สมาชิกผู้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเปร็ง

🌸ผลที่ได้จากการลงพื้นที่ติดตามในครั้งนี้
1. สามารถดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้/ลดดอกเบี้ยผิดนัด พร้อมบันทึกถ้อยคำ จำนวน 4 โครงการ เป็นเงินจำนวน 469,734.72 บาท
2. ตัดชำระเงินรอตรวจสอบ จำนวน 4 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 142,428 บาท

😷 ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ และได้รับอนุญาตจากบุคคลในภาพเพื่อให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานครั้งนี้

📷ภาพถ่าย 📝 ข่าว  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
#CDD
#SDGs

(Visited 1 times, 1 visits today)