พช.สมุทรปราการ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

พช.สมุทรปราการ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครู นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วม ณ หอประชุม ชั้น 3 ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

ในการนี้ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธี

เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 9 สภานายิกาสภากาชาดไทย ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทรงพระวิริยะ อุตสาหะในการทรงงานต่อเนื่องมายาวนาน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทย และเพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ครอบครัวนักเรียนที่มีรายได้น้อยในภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จำนวน 200 ทุน ซึ่งพิจารณาคัดเลือกเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
1.เป็นเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ที่ครอบครัวมีฐานะขาดแคลน มีความสำนึกเคารพรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2.เป็นเด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี
3.เป็นเด็กนักเรียนที่ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานอื่นมาก่อน
4.พิจารณาคัดเลือกเด็กนักเรียนครอบครัวละ 1 คน

😷ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) จังหวัดสมุทรปราการ อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
🌊สมุทรปราการ : เมืองปลาสลิด 🐳 ใกล้ชิดนกนางนวล 🕊
📷 ภาพถ่าย ✏️ ข่าว 🙂) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)