พช.สมุทรปราการ ร่วมพิธีส่งผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2565 ฮิจเราะห์ศักราช 1443

พช.สมุทรปราการ ร่วมพิธีส่งผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2565 ฮิจเราะห์ศักราช 1443

วันที่ 1 ก.ค. 65 เวลา 01.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีส่งและอำนวยพรผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2565 ฮิจเราะห์ศักราช 1443 โดยมี H.E. Mr. Essam Saleh H. Algetale (นายอิศอม ศอเลียะห์ เอช. อัลญุฏอยลี) อุปทูตราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย นายอรุณ บุญชม ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายอัษฎางค์ ขำคมกุล รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ สายปฏิบัติการ 2 นายศุภมิตร ชิณศรี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี นายประสพ ภู่สำลี นายวุฒิวัย หวังบู่ ผู้แทนประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ตลอดจนพี่น้องมุสลิมผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ร่วมในพิธี ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 10 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

ในการนี้นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนางสาวพัชรา วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนายอำนาจ เอี่ยมมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ของพี่น้องมุสลิม เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะเทศกาลฮัจย์ทุกปี จะมีพี่น้องมุสลิมทั่วทุกมุมโลกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย จำนวนประมาณเกือบ 3 ล้านคน ซึ่งรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ตลอดมา เพื่อให้พี่น้องมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย และได้ประกอบศาสนกิจอันสำคัญยิ่งอย่างสมบูรณ์ ซึ่งการประกอบพิธีฮัจย์ นอกจากจะเป็นการไปประกอบศาสนกิจที่ได้ถูกกำหนดไว้ในหลักการของศาสนาอิสลามแล้ว พี่น้องมุสลิมที่เดินทางไปครั้งนี้ จะได้มีส่วนร่วมในการไปช่วยเผยแพร่ส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศไทย และที่สำคัญที่สุดยังเป็นโอกาสอันดีของชีวิตที่จะได้ไปเจอเพื่อนร่วมศาสนิก และมีโอกาสในการที่จะศึกษาเรียนรู้ ประเพณีวัฒนธรรม และมีมิตรสหายเพิ่มขึ้น ในการที่ได้ไปทำพิธีฮัจย์

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า การประกอบพิธีฮัจย์ เป็นบทบัญญัติของศาสนาอิสลามประการสำคัญ ซึ่งกำหนดแก่มุสลิมที่มีความสามารถเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ให้ได้อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต จึงถือเป็นศาสนกิจสำคัญที่ชาวมุสลิมทุกคนมีความมุ่งหวังที่จะเดินทางไปประกอบศาสนกิจอันสำคัญนี้ให้ได้ โดยในทุกปีจะมีพี่น้องมุสลิมทั่วทุกมุมโลกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย จำนวนประมาณ 3 ล้านคน ซึ่งในปีนี้มีชาวไทยมุสลิมรวมอยู่ด้วยจำนวน 3,830 คน ซึ่งสำหรับเทศกาลฮัจย์ ประจำปี 2565 ฮิจเราะห์ศักราช 1443 ได้เริ่มขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จะเดินทางผ่านทางท่าอากาศยานต่าง ๆ 3 แห่ง คือท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ และท่าอากาศยานนราธิวาส โดยในส่วนของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปยังท่าอากาศยานเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย กำหนดไว้ 3 วัน คือวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565 จำนวน 5 เที่ยวบิน รวมผู้เดินทางทั้งสิ้น 1,800 คน โดยหน่วยงานทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานกิจการฮัจย์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต่างมุ่งหวังให้การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ของผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมทุกคนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเดินทางไปประกอบพิธีได้ด้วยความสะดวก ปลอดภัย ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียได้อย่างสะดวกสบาย และที่สำคัญ คือ ได้ปฏิบัติศาสนกิจได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักศาสนา

นายอิศอม ศอเลียะห์ เอช. อัลญุฏอยลี อุปทูตราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย กล่าวว่า ถือเป็นเกียรติที่ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียได้ต้อนรับผู้แสวงบุญชาวไทยทุกท่านในการไปประกอบพิธีฮัจย์ ในปีฮิจเราะห์ศักราช 1443 ซึ่งจะมีผู้แสวงบุญจากทั่วโลก 180 ประเทศ เป็นจำนวนหลายล้านคน ซึ่งถือเป็นเกียรติของทางซาอุดิอาระเบียที่ได้เป็นผู้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และถือเป็นหน้าที่ภารกิจในการที่จะเอื้ออำนวยให้เกิดความสะดวกกับบรรดาผู้แสวงบุญทุกท่านที่เข้าไปแสวงบุญที่ซาอุดิอาระเบีย ทั้งนี้ สำหรับประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และสำนักจุฬาราชมนตรีในการอำนวยการให้กับผู้แสวงบุญชาวไทยได้เดินทางไปสู่ประเทศซาอุดิอาระเบีย และขอให้การแสวงบุญครั้งนี้ได้รับการตอบรับและมีความสะดวกง่ายดาย รวมทั้งขอให้ผู้แสวงบุญเตรียมความพร้อมเรื่องการหาข้อมูลความรู้และการปฏิบัติตนที่เหมาะสม และขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จจากการประกอบพิธีฮัจย์อย่างสมบูรณ์

นายอรุณ บุญชม ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี กล่าวว่า พระอัลเลาะห์ผู้ประทานโอกาสอันยิ่งใหญ่ให้กับพี่น้องทุกท่าน ทำให้ได้มีวันนี้ วันที่จะได้เดินทางไปยังแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์ นั่นก็คือ แผ่นดินอันเป็นที่ที่พระองค์กำหนดไว้สำหรับมุสลิมทุกคนที่มีความสามารถในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ อันเป็นคุณค่าของศรัทธาที่ก้าวข้ามพรมแดนทางภูมิศาสตร์ เพื่อสร้างภราดรภาพในมนุษยชาติโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ เชื้อชาติ ภาษา ภายใต้ร่มเงาแห่งรัก ทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน ไม่มีใครส่งอภิสิทธิ์เหนือใคร ณ เบื้องพระพักตร์แห่งพระผู้เป็นเจ้า มุสลิมทุกคนถูกกำหนดให้ละทิ้งการสร้างพฤติกรรมต่าง ๆ อันอาจนำมาสู่ความร้าวฉานในสายสัมพันธ์ของพี่น้อง โดยให้มุ่งความตั้งใจทั้งหมดไปยังอัลเลาะห์ เพื่อละวางกิเลสตัณหาในตัวตนลงไป ผู้ที่ประกอบพิธีฮัจย์อย่างตั้งใจและเข้าใจ จึงเป็นผู้ที่สามารถสร้างความรัก สันติภาพ และภราดรภาพได้อย่างแท้จริง จึงขอให้ทุกคนพึงตั้งมั่นว่า จะประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่องค์อัลเลาะห์ได้ทรงบัญญัติ เพื่อที่ทุกคนจะได้มีส่วนสร้างความสงบร่มเย็น ภราดรภาพ และสันติภาพ แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป

นายอัษฎางค์ ขำคมกุล รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ สายปฏิบัติการ 2 กล่าวว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้ความสำคัญ กับการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยได้จัดเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการด้านต่าง ๆ ให้กับพี่น้องชาวมุสลิมให้ได้รับความสะดวกมากที่สุด พร้อมทั้งได้ประสานความร่วมมือกับสายการบิน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ศุลกากร เพื่อจัดช่องทางพิเศษในการตรวจบัตรโดยสารและหนังสือเดินทาง พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำให้กับผู้เดินทางไป – กลับ จากการแสวงบุญในทุกเที่ยวบิน ให้การเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ บริเวณชั้น 4 ประตู 9 อาคารผู้โดยสารขาออก และบริเวณชั้น 2 ประตู 6 – 7 อาคารผู้โดยสารขาเข้า และจัดพื้นที่รองรับ พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำ ห้องละหมาด ให้เป็นสัดส่วนในการใช้บริการอีกด้วย

😷ทั้งนี้ ในการประชุม จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
🌊 สมุทรปราการ : เมืองปลาสลิด 🐳 ใกล้ชิดนกนางนวล 🐦
📷ภาพถ่าย ✏️ข่าว 🙂) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
#ChangeforGood
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)