พช.สมุทรปราการ ร่วมประชุมหารือแนวทางจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ ประโยชน์แท้แก่มหาชน จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2

พช.สมุทรปราการ ร่วมประชุมหารือแนวทางจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ ประโยชน์แท้แก่มหาชน จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2

วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ ประโยชน์แท้แก่มหาชน จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงานฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ในการนี้นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนางสาวเสาวลักษณ์ เพ็งคล้าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุม

โดยมีสาระสำคัญในการประชุม คือ การกำหนดรูปแบบการนำเสนอ จัดเตรียมเนื้อหาข้อมูล การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการอื่น ๆ

😷ทั้งนี้ ในการประชุม จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
🌊 สมุทรปราการ : เมืองปลาสลิด 🐳 ใกล้ชิดนกนางนวล 🐦
📷ภาพถ่าย ✏️ข่าว 🙂) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
#ChangeforGood
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)