📢 พช.สมุทรปราการ : สพอ.บางบ่อ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีการปลูกข้าว ดำนา ตามศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญ

📢 พช.สมุทรปราการ : สพอ.บางบ่อ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีการปลูกข้าว ดำนา ตามศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญ

📅 วันที่ 23 มิถุนายน 2565 🕘 เวลา 09.30 น.

✨ นางพัชรินทร์ สมหอม พัฒนาการอำเภอบางบ่อ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีการปลูกข้าว ดำนา ตามศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญ เลขที่ 69/4 หมู่ที่ 1 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

🌱 กิจกรรมดำนาในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานการปลูกข้าวตามกระบวนการชีววิถี และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเป็นต้นแบบให้เกษตรกรได้นำองค์ความรู้ไปปรับใช้กับสภาพพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วย
✅กิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก
✅กิจกรรมดำนา
✅กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้ เช่น ฐานการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ฐานการเพาะเห็ด ฐานการทำน้ำหมักชีวภาพ เป็นต้น

🌳ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ ได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญเพื่อสนับสนุนกิจกรรมธนาคารเมล็ดพันธุ์ผัก แจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความมั่งคงทางด้านอาหาร ซึ่งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนดำเนินการตามปณิธานการทำความดีตามโครงการ พช.ใสสะอาดอีกด้วย

🌟 หมายเหตุ ทั้งนี้ภาพถ่ายของบุคคลต่างๆ ที่อยู่ในภาพข่าวได้รับอนุญาตจากบุคคลดังกล่าวให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้

😷 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
🌼 บางบ่อ : ถิ่นประมงเลื่องลือ ขึ้นชื่อปลาสลิด ศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่ปาน สนุกสนานผะหมี ประเพณีแข่งเรือพาย หลากหลายอุตสาหกรรม ผู้นำการเกษตร
📷ข่าว/ภาพถ่าย:สพอ.บางบ่อ
#ศาสตร์พระราชา
#ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญ
#สืบสานประเพณีการปลูกข้าวดำนา
#สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร
#พช.ใสสะอาด
#Change for good
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD

(Visited 1 times, 1 visits today)