พช.สมุทรปราการ ร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายนิทรรศการและจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ครั้งที่ 1/2565

พช.สมุทรปราการ ร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายนิทรรศการและจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายนิทรรศการและจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย โดยมีนางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ นางสุมณฑา เจริญศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ นายวิศิษฐ์ ภูทัตโต ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ ผู้แทนปลัดจังหวัดสมุทรปราการ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวพัชรา วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และคณะทำงานฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ

โดยมีสาระสำคัญในการประชุม ดังนี้
1.สรุปสาระสำคัญการประชุมเลขานุการ เลขานุการร่วม และผู้ช่วยเลขานุการ คณะทำงานจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยจังหวัดสมุทรปราการ
2.ภารกิจที่ได้รับมอบหมายของคณะทำงานฝ่ายนิทรรศการและจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย
3.การพิจารณารูปแบบการจัดกิจกรรม ของคณะทำงานฝ่ายนิทรรศการและจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานรับผิดชอบ

😷ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
🌊 สมุทรปราการ : เมืองปลาสลิด 🐳 ใกล้ชิดนกนางนวล 🐦
📷ภาพถ่าย ✏️ข่าว 🙂) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ
#ChangeforGood
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

(Visited 1 times, 1 visits today)