🚠พช.สมุทรปราการ คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 วันที่ 3🍀

🚠พช.สมุทรปราการ คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 วันที่ 3🍀

🗓วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดสมุทรปราการตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565
มอบหมายให้นางขนิษฐา กุมารสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมคณะกรรมการคัดเลือกฯ รวมทั้งสิ้น 4 คน ลงพื้นที่คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 3 ประเภท ดังนี้
1.คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น
2. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น
3. สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอดีเด่น

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ยกย่องเชิดชูเกียรติ
สร้างขวัญกำลังใจแก่คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ดำเนินการลงพื้นที่คัดเลือก ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 ในพื้นที่ทั้ง 6 อำเภอ โดยวันนี้ซึ่งเป็นวันที่สาม และเป็นวันสุดท้ายได้ลงพื้นที่ ดังนี้

📌เวลา 09.00 น. ลงพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์
1.)กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า
2.)คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านคลองสวน

📌เวลา 13.30 น. ลงพื้นที่อำเภอบางบ่อ
1.)กลุ่มอาชีพการทำปลาร้าปลานิลแปรรูป

😷ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ

🌊 สมุทรปราการ : เมืองปลาสลิด 🐳 ใกล้ชิดนกนางนวล 🐦
📷ภาพถ่าย ✏️ข่าว 🙂) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ
#สกส.จังหวัดสมุทรปราการ
#กรมการพัฒนาชุมชน
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#กลุ่มสมาชิกสตรี
#กลุ่มสตรีสร้างอาชีพ

(Visited 1 times, 1 visits today)