พช.สมุทรปราการ ร่วมต้อนรับ นายเจิ่น แทงห์ นาม (H.E. Mr.Tran Thanh Nam) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ปลาสลิดบางบ่อ ของดีจังหวัดสมุทรปราการ

พช.สมุทรปราการ ร่วมต้อนรับ นายเจิ่น แทงห์ นาม (H.E. Mr.Tran Thanh Nam) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ปลาสลิดบางบ่อ ของดีจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
นายเจิ่น แทงห์ นาม (H.E. Mr.Tran Thanh Nam) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมคณะฯ เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ปลาสลิดบางบ่อ ณ วิสาหกิจชุมชนแสนสมบูรณ์ปลาสลิดบางบ่อ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ปลาสลิดบางบ่อและแปรรูป ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยนางสาวชนิตา แช่มตระกูล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ นายมนตรี เรืองพันธ์ เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ผู้เเทนพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เพื่อศึกษาขั้นตอนการเลี้ยงปลาสลิดในแบบธรรมชาติ การแปรรูปปลาสลิดแดดเดียว การบริหารจัดการสินค้า และการตลาด

ในการนี้ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำชมปลาสลิดบางบ่อ สินค้า OTOP ของดีขึ้นชื่อเอกลักษณ์จังหวัดสมุทรปราการ

ปลาสลิดบางบ่อมีลักษณะและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications หรือ GI) โดยมีลักษณะ เนื้อแน่น สีขาวอมชมพู มีไขมันแทรกพอเหมาะ รสชาติดี จึงทำให้มีชื่อเสียงและเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว

สำหรับการแปรรูปปลาสลิดแห้ง 2 แบบ คือ ปลาสลิดแดดเดียว กับปลาสลิดหอม โดยใช้กรรมวิธีภูมิปัญญาชาวบ้านในการถนอมอาหาร โดยการนำเกลือมาหมักด้วยวิธีฝัดเกลือ เพื่อป้องกันการเน่าเสียและนำตากแดดเพื่อไล่น้ำออก เมื่อนำมาทอดปลาจะสุกพร้อมกันทั้งตัว รสชาติเค็มพอดี มีกลิ่นหอมเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ โดยในปี 2564 จังหวัดสมุทรปราการ สามารถเลี้ยงปลาสลิดได้ประมาณ 35,680 ตัน

ในปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดสมุทรปราการถูกใช้ประโยชน์เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองและโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้พื้นที่เลี้ยงปลาสลิดลดลง ส่งผลให้ปริมาณของปลาสลิดที่ผลิตได้ลดลงไม่เพียงพอกับปริมาณความต้องการของตลาด ดังนั้นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งเสริมการเลี้ยงปลาสลิดให้ได้รับรองมาตรฐาน GAP รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและผลิต สินค้าปลาสลิดให้ได้คุณภาพ เพื่อยกระดับและพัฒนาเป็นศูนย์การแปรรูปและการค้าการผลิตของประเทศต่อไป

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220526152528679

😷ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
🌊 สมุทรปราการ : เมืองปลาสลิด 🐳 ใกล้ชิดนกนางนวล 🐦
📷ภาพถ่าย ✏️ข่าว 🙂) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ
#ChangeforGood
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

(Visited 1 times, 1 visits today)