จังหวัดสมุทรปราการ คัดเลือกผีเสื้อประดิษฐ์เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

จังหวัดสมุทรปราการ คัดเลือกผีเสื้อประดิษฐ์เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 27 พ.ค.65 เวลา 10.00 น. นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการคัดเลือกผีเสื้อประดิษฐ์จากผ้าไทย ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกผีเสื้อประดิษฐ์ ประกอบด้วยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ คลังจังหวัดสมุทรปราการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ

ในการนี้ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ นำทีมกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการคัดเลือกผีเสื้อประดิษฐ์ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกฯจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผีเสื้อประดิษฐ์จากผ้าไทย ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ที่ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ร่วมกันผลิตส่งมอบให้จังหวัดสมุทรปราการ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผีเสื้อ เพื่อส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทย จำนวน 133 ตัว โดยแยกเป็น 3 ขนาด ได้ดังนี้
1. ขนาดเล็กจำนวน 29 ตัว
2. ขนาดกลางจำนวน 81 ตัว
3. ขนาดใหญ่จำนวน 23 ตัว

จังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมกันจัดทำผีเสื้อประดิษฐ์ เพื่อจะนำส่งให้กับกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งจะกำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร

😷ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
🌊 สมุทรปราการ : เมืองปลาสลิด 🐳 ใกล้ชิดนกนางนวล 🐦
📷ภาพถ่าย ✏️ข่าว 🙂) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
#ChangeforGood
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs

(Visited 1 times, 1 visits today)