⭐️ พช.สมุทรปราการ : สพอ.บางบ่อ ขับเคลื่อนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ม.8 ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

⭐️ พช.สมุทรปราการ : สพอ.บางบ่อ ขับเคลื่อนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ม.8 ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

🌺 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.

🌟 นางพัชรินทร์ สมหอม พัฒนาการอำเภอบางบ่อ มอบหมายให้ นายยุทธการ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวพวงรัตน์ แก้วกาญจน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 8 ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ ในการนี้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้สร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการโดยมี นางสาววราภรณ์ แสงจันทร์ฉาย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลเปร็ง และคณะกรรมการต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าร่วมในกระบวนการ

💡 โดยมีสาระสำคัญในการดำเนินงาน ดังนี้
1.การสร้างความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน ที่่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสังคม
2.สร้างกระบวนการรับรู้ถึงแนวคิดและวัตถุประสงค์ของกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยการนำเสนอ ทฤษฎีเรือ 3 ลำ ให้เกิดกระบวนการคิดและความร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหา
3.กระบวนการและวิธีการ 10 ขั้นตอนของกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนแม่ฯ และมอบหมายให้คณะกรรมการที่เข้าร่วมกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจัดทำแผนการรับสมัครสมาชิกกองทุนแม่ฯ พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการของต้นกล้ากองทุนแม่ของแผนดิน
4.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบ Big Data กรมการพัฒนาชุมชน และแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วย “CDD EIS พกพา” และ “Click ชุมชน”
😷 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
🌼 บางบ่อ : ถิ่นประมงเลื่องลือ ขึ้นชื่อปลาสลิด ศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่ปาน สนุกสนานผะหมี ประเพณีแข่งเรือพาย หลากหลายอุตสาหกรรม ผู้นำการเกษตร
📷ข่าว/ภาพถ่าย:สพอ.บางบ่อ
#ต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
# ม.8 ต.เปร็ง อ.บางบ่อ
#Change for good
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs

(Visited 1 times, 1 visits today)