❤️“CDD PhraSamutChedi ใสสะอาด ตรวจสอบได้” พช.สมุทรปราการ : สพอ.พระสมุทรเจดีย์ ร่วมจัดโครงการเด็กและเยาวชนยุคใหม่ต้านภัยยาเสพติด ของกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองสามแพรก

❤️“CDD PhraSamutChedi ใสสะอาด ตรวจสอบได้”
พช.สมุทรปราการ : สพอ.พระสมุทรเจดีย์ ร่วมจัดโครงการเด็กและเยาวชนยุคใหม่ต้านภัยยาเสพติด ของกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองสามแพรก
 
🗓วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.
 
💕นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายอนุพันธ์ โรยทองคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และอดินันท์ จันทร์ศรีเมือง นักพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับทีมพัฒนากร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ดำเนินโครงการเด็กและเยาวชนยุคใหม่ต้านภัยยาเสพติด ของกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองสามแพรก โดยร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติด และแนวทางการดำเนินกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองสามแพรก ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
 
❤️ ในการนี้ นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ เขต 7 เป็นให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว
 
⭐️โดยในสถานการณ์ปัจจุบันยาเสพติดเป็นปัญหาร้ายแรงที่ทำลายการพัฒนาประเทศทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงกำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อลดระดับความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน และคุณภาพชีวิตของลูกหลาน เยาวชน และประชาชนชาวไทยให้ทุกคนมีความปลอดภัย และสังคมมีความสงบสุข มั่นคง ซึ่งต้องวางยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องของเยาวชนและบุคคลทั่วไปด้วยการสร้างภูมิคุ้มกัน ทั้งด้านครอบครัว ชุมชน และสภาพแวดล้อม ให้มีความปลอดภัย เพื่อให้เป็นปราการที่เข้มแข็ง รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการกับปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกัน พร้อมทั้งกำหนดแผนปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันภัยร้ายจากยาเสพติด เพื่อเป็นการสร้างชุมชนเข้มแข็ง เหตุนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองสามแพรก ตำบลในคลองบางปลากด จึงได้จัดโครงการเด็กและเยาวชนยุคใหม่ต้านภัยยาเสพติด ของกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองสามแพรกขึ้น
 
❤️ทั้งนี้ได้สื่อสาร สร้างการรับรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบ Big Data กรมการพัฒนาชุมชน และแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วย “CDD EIS พกพา” และ “Click ชุมชน” แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในวันนี้
 
😷สพอ.พระสมุทรเจดีย์ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
 
❤️พระสมุทรเจดีย์ : พระสมุทรเจดีย์งามสง่า ด่านหน้าป้อมพระจุลจอมเกล้า ชุมชนเก่าบ้านสาขลา เมืองท่านิวอัมสเตอร์ดัม อร่อยเลิศล้ำพุทราไทย แหล่งประมงใหญ่ชายทะเล
#กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองสามแพรก
#เด็กและเยาวชนยุคใหม่ต้านภัยยาเสพติด
#Click ชุมชน
#Change for good
#กรมการพัฒนาชุมชน
(Visited 1 times, 1 visits today)