พช.สมุทรปราการ คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion : OPC) จังหวัดสมุทรปราการ

พช.สมุทรปราการ คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion : OPC) จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion : OPC) จังหวัดสมุทรปราการ
โดยมีนายสาธิต กล่อมสวัสดิ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ นายมนตรี เรืองพันธ์ เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวชนิตา แช่มตระกูล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ นายวิศิษฏ์ ภูทัตโต ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ นายทศพร เลิศพิเชฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ พัฒนากร และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ ศูนย์ประชุม Moove Event Centre ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.) ให้รับผิดชอบดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion : OPC) เป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้มีโอกาสพัฒนาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างอาชีพ สร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานในระดับสากล

จังหวัดสมุทรปราการ เปิดรับสมัครผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 18 เมษายน ถึง 8 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้เข้ารับการคัดสรร ทั้ง 5 ประเภท จำนวน 90 ราย 155 ผลิตภัณฑ์

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และเครือข่ายองค์กรชุมชน ซึ่งได้ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาในผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ

😷ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
🌊 สมุทรปราการ : เมืองปลาสลิด 🐳 ใกล้ชิดนกนางนวล 🐦
📷ภาพถ่าย ✏️ข่าว 🙂) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeforGood
#OTOPProductChampion:OPC

(Visited 1 times, 1 visits today)