❤️พช.สมุทรปราการ : สพอ.พระสมุทรเจดีย์ เดินหน้าแก้ไขปัญหาความยากจน

❤️พช.สมุทรปราการ : สพอ.พระสมุทรเจดีย์ เดินหน้าแก้ไขปัญหาความยากจน

🗓วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.

💕นางอาภรณ์ วิมลรัตนชัยศิริ พัฒนาการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ มอบหมายให้นายสุรินทร์ เทศกิจ และนายวรพงษ์ เหล็กเพ็ชร นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ร่วมกับนายอาคม แตงอุไรผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านขุนสมุทรไทย ตำบลนาเกลือ และคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน จัดประชุมสมาชิกครัวเรือนเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ประจำหมู่บ้าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านขุนสมุทรไทย ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

⭐️การประชุมในครั้งนี้ ได้ร่วมกันประชุมพิจารณา ทบทวนการดำเนินงานกองทุน กข.คจ. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแนวทางระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 2553 โดยมีผู้ยืมเงินทุนที่มาแสดงตัวตนเพิ่มเติม จำนวน 5 คน และมีครัวเรือนเป้าหมายมาคืนเงินยืม โดยคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ได้มอบแบบรับเงินคืนจากครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ไว้เป็นหลักฐาน

💕ทั้งนี้ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เป็นการสนับสนุนเงินทุนให้ระดับหมู่บ้านแล้วมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้องค์กรประชาชนในหมู่บ้านเป็นผู้บริหารจัดการเงินทุนให้หมุนเวียนอยู่ในหมู่บ้านตลอดไป โดยสนับสนุนเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย หมู่บ้านละ 280,000 บาท โดยไม่มีดอกเบี้ย และมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. ให้มีประสิทธิภาพ

😷สพอ.พระสมุทรเจดีย์ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
❤️พระสมุทรเจดีย์ : พระสมุทรเจดีย์งามสง่า ด่านหน้าป้อมพระจุลจอมเกล้า ชุมชนเก่าบ้านสาขลา เมืองท่านิวอัมสเตอร์ดัม อร่อยเลิศล้ำพุทราไทย แหล่งประมงใหญ่ชายทะเล

#กข.คจ.
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)