พช.สมุทรปราการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมในสังกักกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดสู่รางวัลเลิศรัฐ (PMQA 4.0) ผ่านระบบ (WEBEX)

พช.สมุทรปราการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมในสังกักกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดสู่รางวัลเลิศรัฐ (PMQA 4.0) ผ่านระบบ (WEBEX)

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ด้านบริหาร) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมในสังกักกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดสู่รางวัลเลิศรัฐ (PMQA 4.0) ผ่านระบบ (WEBEX)

ในการนี้ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นางขนิษฐา กุมารสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางสาวแก้วจรรยา คงนุ่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมในสังกักกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดสู่รางวัลเลิศรัฐ (PMQA 4.0) ผ่านระบบ (WEBEX) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ

โดยมีการบรรยายแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กร เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สู่รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 1-7 โดย นายถิระ ถาวรบุตร ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท การจัดการคุณภาพ

การจัดโครงการดังกล่าว สืบเนื่องมาจากรัฐบาลได้มีนโยบายขับเคลื่อนประเทศด้วยยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพื่อพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนที่มีการขับเคลื่อนโครงสร้างเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการ ดังนั้นระบบราชการไทย จึงต้องมีการพลิกโฉมและปฏิรูป เพื่อให้สอดรับกับบริบทที่กำลังจะเกิดขึ้น

จากการเป็นประเทศไทย 4.0 ต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรมภาครัฐในการยกระดับไปสู่ “ระบบราชการ 4.0” ที่มีการทำงานเปิดกว้าง และเชื่อมโยงถึงกัน (Open & Connected Govemnment) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Govemment) มีขีดสมรรถะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) โดยอาศัยปัจจัยหลักสำคัญ คือ การสานพลังทุกภาคส่วน (Callaboration) การสร้างนวัตกรรม (Innovation) และการปรับเข้าสู่การเป็นดิจิทัล (Digitization/ Digitalization) ทั้งนี้ ต้องทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก เพื่อให้สามารถเป็นที่ไว้วางใจ และเป็นที่พึ่งพิงได้ของประชาชน สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้พัฒนาเครื่องมือประเมินสถานะของหน่วยงนภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 หรือ PMOA 4.0 พร้อมทั้งได้จัดทำคู่มือประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาการประเมินสถานะของตนเอง รวมทั้งใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 โดยในคู่มือจะกล่าวถึงที่มาของระบบราชการ 4.0 แนวทางการขับเคลื่อน และเกณฑ์ การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 พร้อมด้วยแนวทางและตัวอย่างการดำเนินงานที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐมีแนวทางในการประเมินสถานะของตนเองได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

😷ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) จังหวัดสมุทรปราการ อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
🌊 สมุทรปราการ : เมืองปลาสลิด 🐳 ใกล้ชิดนกนางนวล 🕊
📷 ภาพถ่าย ✏️ ข่าว 🙂) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

#PMQA4.0
#ChangeforGood
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)