🌻🌻พช.สมุทรปราการ ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากลูกจาก กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์

🌻🌻พช.สมุทรปราการ ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากลูกจาก กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์

🌸วันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น.

❤️นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมาย นางขนิษฐา กุมารสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางสาวเจริญขวัญ เกตุเพชร ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากลูกจาก กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ ณ โรงแรมเบย์ ถนนศรีนครินทร์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

🌈การอบรมกิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ กำหนดดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 22-23 ตุลาคม 2564 โดยได้รับความรู้จากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
1.นายสิปปวิชญ์ วัฒนวงศ์ศรี
2.นายพุทธิพงษ์ เอื้ออัมพร
3.นายพีรวัส ณ สุนทร
4.นายชูวงศ์ ชีพธรรม

🚀สาระสำคัญในการอบรม มีดังนี้
1. การถ่ายภาพสินค้า และแต่งภาพสินค้า สำหรับตลาดออนไลน์
2. การตลาดออนไลน์
3. การไลฟ์สด สำหรับตลาดออนไลน์
4. อบรม Work Shop ไลฟ์สด สำหรับตลาดออนไลน์

😷ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
🌊 สมุทรปราการ : เมืองปลาสลิด 🐳 ใกล้ชิดนกนางนวล 🐦
📷ภาพถ่าย ✏️ข่าว (:) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

#ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ
#ลูกจาก
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDay

(Visited 1 times, 1 visits today)