💛 พช.สมุทรปราการ : สพอ.บางเสาธง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

💛 พช.สมุทรปราการ : สพอ.บางเสาธง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

🗓 วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธรา สุโพธิ์เงิน นายอำเภอบางเสาธง เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564
พร้อมด้วย นางสาวสุกัญญา ศรีสุรเดชชัย พัฒนาการอำเภอบางเสาธง หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาอำเภอบางเสาธง ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) เทศบาลตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

🚩 สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กล่าวคำปฏิญาณตน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ได้มีส่วนร่วมในการทำคุณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ นอกจากนี้นายอำเภอบางเสาธงร่วมนำทีมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ลำน้ำ คูคลอง เพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ และสร้างจิตสำนึก ในการดูแล รักษา พัฒนาลำน้ำ คูคลอง และรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชน เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมสืบสานพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ที่ทรงมีพระราชปรารถนาให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงเป็นการปลุกจิตสำนึกคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยการร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในสังคมและประเทศชาติ เพื่อให้เกิดความผาสุขที่ยั่งยืนสืบไป

😷 ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ

🌸 บางเสาธง : ถิ่นชานเมือง รุ่งเรืองเศรษฐกิจ ผลผลิตการเกษตร เขตอุตสาหกรรม เลิศล้ำศาสนา รักษาวัฒนธรรม

📷 ภาพถ่าย 📝 ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

#เราทำความดีด้วยหัวใจ
#จิตอาสาพัฒนา
#13ตุลาคม
#ebmn
#smartleader
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)