🌷พช.สมุทรปราการ : ร่วมกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

🌷พช.สมุทรปราการ : ร่วมกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ
 
❤️วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
 
❤️ ในการนี้ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้
 
❤️ ประเด็นการเสวนาที่สำคัญ มีดังนี้
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระลอกใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ) จำนวน 425 ราย (ในพื้นที่ 333 ราย นอกพื้นที่มารักษา 92 ราย)
🍀ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจังหวัดสมุทรปราการ มียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวน 1,095,137 คน ซึ่งมีประชาชนเป้าหมายในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,935,459 คน ซึ่งคิดเป็น 56.58% ของประชากรทั้งหมดของจังหวัดสมุทรปราการ
🍀รายงานสถานการณ์เตียงรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ แยกตามประเภทเตียง ดังนี้
1) เตียงผู้ป่วยหนัก จำนวน 218 เตียง ใช้ไป 134 เตียง คงเหลือ 84 เตียง
2) เตียงผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง จำนวน 2,969 เตียง ใช้ไป 2,412 เตียง คงเหลือ 557 เตียง
3) หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) จำนวน 13,117 เตียง ใช้ไป 6,644 เตียง คงเหลือ 6,473 เตียง
สรุปสถานการณ์จำนวนเตียงในสถานบริการภาครัฐและเอกชนรองรับสถานการณ์โควิด 19 จำนวนทั้งสิ้น 16,304 เตียง ใช้ไป 9,190 เตียง คงเหลือ 7,114 เตียง
2. การดำเนินการและการจัดตั้งสถานที่กักกัน (State Quarantine) ศูนย์พักคอย (Community Isolation) และจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โดยจังหวัดสมุทรปราการได้จัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 53 แห่ง จำนวนเตียงรวม 3,814 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 66 ราย ดังนี้
1) อำเภอเมืองสมุทรปราการ จำนวน 14 แห่ง จำนวนเตียงรวม 981 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 9 ราย
2) อำเภอบางพลี จำนวน 11 แห่ง จำนวนเตียงรวม 821 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 4 ราย
3) อำเภอพระประแดง จำนวน 8 แห่ง จำนวนเตียงรวม 370 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 0 ราย
4) อำเภอบางบ่อ จำนวน 9 แห่ง จำนวนเตียง 728 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 33 ราย
5) อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จำนวน 7 แห่ง จำนวนเตียง 549 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 14 ราย
6) อำเภอบางเสาธง จำนวน 4 แห่ง จำนวนเตียง 365 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 6 ราย
3. การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ
 
🌻พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ ได้นำเสนอการดำเนินการตามนโยบายและข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านกลไกลคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง (คจพ.) ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ จำนวน 3 กลุ่ม ดังนี้
1)กลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP ของ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสืบค้นจาก Logbook
2)กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ TPMAP ของ Exclusion Error
3)ครัวเรือนเปราะบางของจังหวัดสมุทรปราการ สืบค้นได้จาก Logbook
😷ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
 
🌊 สมุทรปราการ : เมืองปลาสลิด 🐳 ใกล้ชิดนกนางนวล 🐦
 
📷ภาพถ่าย ✏️ข่าว (:) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
 
#ChangeforGood
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
(Visited 1 times, 1 visits today)