🌈พช.สมุทรปราการ : สพอ.บางพลี เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข 💗

🌈พช.สมุทรปราการ : สพอ.บางพลี เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข 💗

💫วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น.

☘️นางสาวยุคลพร เขียวม่วง พัฒนาการอำเภอบางพลี พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางพลี ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดบางโฉลงใน หมู่ที่ 2 ตำบลบางโฉลง
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

🎈โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ ดังต่อไปนี้

1.เข้าพบ พระครูกิตติวิสุทธิ์วัฒน์ เจ้าอาวาสวัดบางโฉลงใน เพื่ออธิบายถึงความเป็นมา และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข และขออนุญาตดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่วัดบางโฉลงใน พร้อมทั้งถวายเมล็ดพืชผักสวนครัว ซึ่งภายในเดือนตุลาคม จะดำเนินการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร จากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “แผนปฏิบัติการ 3 5 7 9 สู่ความยั่งยืน” โดยปลูกพืชผักสวนครัว อาทิ ผักบุ้ง ถัวฝักยาว แตงกวา ฟักทอง มะเขือ ฯลฯ เป็นครัวของชุมชน

2.นำร่องปลูกพืชผักสวนครัวในแปลงเกษตรของวัดบางโฉลงใน โดยมี นางวารี สุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลบางโฉลง และ นางพรพิศ ศรีสมวงษ์ ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสวนเก้าแสน หมู่ที่ 9 ตำบลบางปลา ร่วมปลูกพืชผักสวนครัว

🌟ทั้งนี้ การดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยการจัดกิจกรรม ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในบริเวณวัด สามารถส่งเสริมกระตุ้นให้ชาวบ้านหันมาร่วมกันปลูกผักสวนครัว โดยมุ่งหวังให้วัดเป็นต้นแบบที่ดีงาม ด้วยการขับเคลื่อนตามหลัก “ แผนปฏิบัติการ 3 5 7 9 สู่ความยั่งยืน” ประกอบด้วย

💚 3 พันธกิจ คือ
1.การพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ
2.การพัฒนาพื้นที่ทางสังคม
3.การพัฒนาพื้นที่จิตใจและปัญญาของวัด

💙 5 ส เครื่องมือในการดำเนินงานเพื่อสร้างสัปปายะสู่วัด คือ สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย

💛 7 แนวทางการดำเนินงานสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส คือ
1.กำหนดคณะกรรมการ
2.ประกาศนโยบาย
3.อบรมให้ความรู้
4.สำรวจพื้นที่ จัดทำแผนผังวัด 5.จัดทำแผนปรับปรุง
6.ลงมือปฏิบัติ
7.สรุปผลการดำเนินงาน

🧡9 แนวปฏิบัติในการพัฒนาพื้นที่ 5ส ในวัด คือ
1.ป้ายชื่อวัด
2.การจัดการจราจร
3.การจัดระบบคลังวัสดุสงฆ์
4.ห้องน้ำ
5.การจัดการขยะ
6.สภาพแวดล้อมทั่วไป
7.ระบบไฟฟ้า
8.โรงครัว
9.อาคารเสนาสนะต่างๆ

😷 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางพลี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ

🌸 บางพลี : ร่วมบุญบัวหลวง หวานมะม่วงน้ำดอกไม้ ไหว้หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์ ยอดปลาสลิดบางพลี ผ่องปฐพีสุวรรณภูมิ

📷ภาพถ่าย 📝 ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

#Change for good
#วัดประชารัฐสร้างสุข
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs

(Visited 1 times, 1 visits today)