🌈พช.สมุทรปราการ​ ประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 8/2564

🌈พช.สมุทรปราการ​ ประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 8/2564
🌹วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.
 
⭐️นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 8/2564 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
 
🌼ประเด็นสำคัญที่แต่ละกลุ่มงานชี้แจงในที่ประชุม เพื่อให้อำเภอเตรียมความพร้อมและวางแผนปฏิบัติงานในพื้นที่ อาทิ
– การแนะนำข้าราชการใหม่ พนักงานราชการ และพนักงานราชการเฉพาะกิจ รวมทั้งสิ้นจำนวน 12 คน
– รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
– สรุปผลการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2564 จังหวัดสมุทรปราการ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ต.ค. 2564)
– แนวทางการยืนยันข้อมูลฯ การรับรองข้อมูลฯ รวมถึงการส่งใช้เงินยืมค่าตอบแทนการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2564
– แผนปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
– รายงานผลการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
– แผนปฏิบัติการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำเดือนตุลาคม 2564 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
– การดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี 2565
– การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
– กฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564
– การสร้างการรับรู้ข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2564
– การเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
– การจัดทำโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2564
 
🎯พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ ได้กำชับให้ทุกอำเภอเร่งรัดติดตามการบริหารจัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2564 ให้แล้วเสร็จ100 % ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564
 
😷ทั้งนี้ ในการจัดประชุมฯ ครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
 
🌊 สมุทรปราการ : เมืองปลาสลิด 🐳 ใกล้ชิดนกนางนวล 🕊
📷 ภาพถ่าย ✏️ ข่าว (:) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
(Visited 1 times, 1 visits today)