🕊 พช.สมุทรปราการ : ร่วมกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

🕊 พช.สมุทรปราการ : ร่วมกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ
 
❤ วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายชัยพจน์ จรูญพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
 
❤ ในการนี้ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นายวชิรพันธ์ คำเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้
 
🌷ประเด็นการเสวนา มีดังนี้
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระลอกใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ) จำนวน 811 ราย (ในพื้นที่ 644 ราย นอกพื้นที่มารักษา 167 ราย)
ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจังหวัดสมุทรปราการ มียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวน 916,575 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.85 ของเป้าหมาย 1,312,213 ราย
การบริหารจัดการเตียง และดำเนินการศูนย์รับ-ส่งต่อ ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ
สถานการณ์เตียงรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ แยกตามประเภทเตียง ดังนี้
1) เตียงผู้ป่วยหนัก จำนวน 229 เตียง ใช้ไป 174 เตียง คงเหลือ 55 เตียง
2) เตียงผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง จำนวน 3,441 เตียง ใช้ไป 3,242 เตียง คงเหลือ 199 เตียง
3) หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) จำนวน 13,131 เตียง ใช้ไป 10,269 เตียง คงเหลือ 2,862 เตียง
 
2. การดำเนินการและการจัดตั้งสถานที่กักกัน (State Quarantine) ศูนย์พักคอย (Community Isolation) และจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โดยจังหวัดสมุทรปราการได้จัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 54 แห่ง จำนวนเตียงรวม 3,717 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 734 ราย ดังนี้
1) อำเภอเมืองสมุทรปราการ จำนวน 14 แห่ง จำนวนเตียงรวม 981 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 133 ราย
2) อำเภอบางพลี จำนวน 11 แห่ง จำนวนเตียงรวม 821 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 100 ราย
3) อำเภอพระประแดง จำนวน 9 แห่ง จำนวนเตียงรวม 390 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 33 ราย
4) อำเภอบางบ่อ จำนวน 9 แห่ง จำนวนเตียง 640 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 166 ราย
5) อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จำนวน 7 แห่ง จำนวนเตียง 549 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 130 ราย
6) อำเภอบางเสาธง จำนวน 4 แห่ง จำนวนเตียง 365 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 27 ราย
 
3. การดำเนินการตามข้อสั่งการในการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ประกอบด้วย ความคืบหน้าการบริหารแผนประเชิญเหตุอุทกภัยและการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยล่วงหน้า การสำรวจพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมซ้ำซาก และการบริหารจัดการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำ การสำรวจ ขุดลอก กำจัดวัชพืช และสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางน้ำ
4. การแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางบ่อ
 
😷 ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
 
🌊 สมุทรปราการ : เมืองปลาสลิด 🐳ใกล้ชิดนกนางนวล 🐦
 
📷 ภาพถ่าย ✏️ ข่าว (:) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
 
#ChangeforGood
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
(Visited 1 times, 1 visits today)