🌈พช.สมุทรปราการ​ : ประชุมติดตามงานเขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล และประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 7/2564 ผ่านรูปแบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

🌈พช.สมุทรปราการ​ : ประชุมติดตามงานเขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล และประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 7/2564 ผ่านรูปแบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)
🌹วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมติดตามงานเขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ผ่านรูปแบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
 
⭐️ในการนี้ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ พัฒนากร และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ​ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
 
🌼ประเด็นสำคัญในการประชุมติดตามงานเขตตรวจราชการที่ 2 มีดังนี้
– ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนร่วมกันออกแบบกิจกรรมพัฒนาชุมชน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ Covid – 19 เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมอบรมและประชุม ให้ใช้รูปแบบออนไลน์ โดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid – 19 อย่างเคร่งครัด
– สร้างความเข้าใจตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่าง พัฒนาการจังหวัดกับอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รอบการประเมินที่ 2/2564
– การทบทวนประเด็นการปรับปรุงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ และการอบรมนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.)
– การบริหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ตามห้วงระยะเวลาที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
– การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดสมุทรปราการ
– การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 (กิจกรรมส่งเสริม/การรณรงค์/การขยายผลอย่าง ต่อเนื่อง)
-โครงการอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน (การดำเนินการตามมติ ค.ร.ม./การรณรงค์/การขยายผลผ้าลายขอพระราชทานฯ)
 
🌻ช่วงบ่าย เวลา 13.30 น.
 
🍀นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ผ่านรูปแบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ พัฒนากร และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ​ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
 
🌼ประเด็นสำคัญที่แต่ละกลุ่มงานชี้แจงในที่ประชุม เพื่อให้อำเภอเตรียมความพร้อมและวางแผนปฏิบัติงานในพื้นที่ อาทิ
– การแนะนำข้าราชการใหม่ จำนวน 3 คน
– การดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4
– ประเมินศักยภาพกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี พ.ศ. 2564 และบันทึกผลในระบบ cddhealthyfund
– การขับเคลื่อนกิจกรรม “รวมพลังชุมชนสู้ภัย Covid – 19 ด้วยจิตสำนึกรักบ้านเกิด”
– การซักซ้อมแนวทางการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรี
– การดำเนินการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
– ผลการคัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
– แนวทางการขยายผลต่อยอด การดำเนินงานน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
– การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต”
– การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์แบ่งปันในเรื่องการสร้างเครือข่ายและขยายผลระดับจังหวัด
– แนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค ประจำปี 2564
– การดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
– การติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสมุทรปราการ
 
🎯พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เน้นย้ำ
1.ให้พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอเร่งติดตามหนี้เกินกำหนดชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยเฉพาะลูกหนี้รายใหม่ ปี 2560-2564
2. การดำเนินโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ให้ประยุกต์รูปแบบการดำเนินโครงการให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid – 19 อย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่รวมกลุ่มทำกิจกรรมเกิน 5 คน
3.ให้ทุกอำเภอดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์อย่างเต็มที่ ควบคู่กับการดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 อย่างเคร่งครัด
 
😷ทั้งนี้ ในการจัดประชุมฯ ครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
 
🌊 สมุทรปราการ : เมืองปลาสลิด 🐳 ใกล้ชิดนกนางนวล 🕊
📷 ภาพถ่าย ✏️ ข่าว (:) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
(Visited 1 times, 1 visits today)