⭐พช. สมุทรปราการ ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน (ระยะขยายไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

⭐พช. สมุทรปราการ ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน (ระยะขยายไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting
 
🌷วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.
 
🌻นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายนางสาวลำเพย พุกเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวปัทมา นาคจู นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนางสาววิชชุดา สอนโฉม พนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
 
🍀การประชุมครั้งนี้ นายสุธีร์ มั่งมี เลขานุการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน (ระยะขยายไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ (War Room) ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
 
🌺โดยประเด็นสำคัญในการประชุมฯ มีดังนี้
1. การสร้างความเข้าใจในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2. การกำหนดเส้นทางการรับ ส่งหนังสือของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อลดความล่าช้า และซ้ำซ้อน
3.การกำหนดผู้รับผิดชอบงานสารบรรณของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 
😷ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
 
🌊 สมุทรปราการ : เมืองปลาสลิด 🐳 ใกล้ชิดนกนางนวล 🐧
 
📷 ภาพถ่าย ✏️ ข่าว (:) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
(Visited 1 times, 1 visits today)