🛰 พช.สมุทรปราการ : สารสนเทศเชิงรุก ติดตามการดำเนินงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

🛰 พช.สมุทรปราการ : สารสนเทศเชิงรุก ติดตามการดำเนินงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
 
⭐️วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.
 
🎯 นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นายวชิรพันธ์ คำเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนายอำนาจ เอี่ยมมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ทำงานเชิงรุกลงพื้นที่ เพื่อติดตาม รับฟังข้อคิดเห็น รวมถึงแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของระบบสารสนเทศสำนักงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมื่องสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
 
🌻จากการติดตามฯ ทีมงานสารสนเทศ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ สพอ.เมืองฯ ดังนี้
 
🌵ตรวจเช็คอุปกรณ์ แก้ไขปัญหาระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต ของสำนักงานฯ ให้เป็นปกติ
🌵ตรวจสอบการลงโปรแกรม Antivirus Eset Endpoint Security ของสำนักงานฯ ทุกเครื่อง ให้เป็นปัจจุบัน
🌵ตรวจสอบระบบ Office Automation (OA) ของเจ้าหน้าที่ แนำนะวิธีการใช้งานและประชาสัมพันธ์ข่าว ผ่านช่องทาง OA
🌵แนะนำวิธีแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานฯ ให้เป็นปัจจุบัน
 
😷ทั้งนี้ ในการดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
 
🌊 สมุทรปราการ : เมืองปลาสลิด🐬 ใกล้ชิดนกนางนวล 🐤
 
📷 ภาพถ่าย ✏️ข่าว (:) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
(Visited 1 times, 1 visits today)