💟พช.สมุทรปราการ : พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดสมุทรปราการ 🌷🌷

💟พช.สมุทรปราการ : พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดสมุทรปราการ 🌷🌷
 
🍀วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.
 
🎯 นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนางวินิจ บัวเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางรัตนา จัทร์ทาโล นางรัตนา จัทร์ทาโล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ผู้รับผิดชอบงาน OTOP นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) เข้าร่วมการโครงการอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมเบย์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
 
🍂วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และวิเคราะห์ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ (จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค) เพื่อการพัฒนาด้วยนวัตกรรม
 
🌈กิจกรรมในวันนี้ มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 22 กลุ่ม เข้าร่วมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเข้ารับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ตามกระบวนการ ดังนี้
🌱วางแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์
🌱การออกแบบผลิตภัณฑ์
🌱การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์
🌱การส่งเสริมการตลาด
🌱การวิเคราะห์ค้นหาความต้องการ ค้นหาสภาพปัญหา จุดแข็งของผลิตภัณฑ์
🌱การสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
🌱การแต่งและเรียบเรียง Story of Product เพื่อบอกเล่าเรื่องราว ตำนาน หรือความเป็นมาของผลิตภัณฑ์
🌱การค้นหาจุดเด่นหรือแบรนด์สินค้า
 
😷ทั้งนี้ ในการดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
 
🌊 สมุทรปราการ : เมืองปลาสลิด 🐳 ใกล้ชิดนกนางนวล 🦜
 
📷 ภาพถ่าย ✏️ ข่าว (:) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
(Visited 1 times, 1 visits today)