พช. สมุทรปราการ : ผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลคลองนิยมยาตรา ชวน “ปันพื้นที่-ปันผัก-ปันรัก สู้ภัยโควิด – 19”

พช. สมุทรปราการ : ผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลคลองนิยมยาตรา ชวน “ปันพื้นที่-ปันผัก-ปันรัก สู้ภัยโควิด – 19”

 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. นางพัชรินทร์ สมหอม พัฒนาการอำเภอบางบ่อ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกผักสวนครัว สู้ภัย Covid -19 ร่วมกับแกนนำหมู่บ้าน ตำบล นำโดยนางเปรมวดี บุญมี ประธานกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลคลองนิยมยาตรา และสมาชิกกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งตำบล เพื่อต่อยอดขยายผล การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” รอบ 2 ณ บริเวณสองข้างถนนสาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ความมั่นคงทางอาหาร เป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นที่จะต้องช่วยกันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อป้องกันปัญหาความอดอยากของคนในชุมชน การใช้พื้นที่ว่างของชุมชนเมือง ไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะ สวนหลังบ้าน ที่ว่างหน้าบ้าน ข้างบ้าน ที่ว่างของโรงเรียน ที่ว่างของถนนสาธารณะของชุมชน หรือของหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ก็ล้วนสามารถถูกเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่อาหารด้วย การปลูกผัก สร้างอาหารให้ตัวเอง ต้องช่วยกันทำ” ผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลคลองนิยมยาตราจึงใช้พื้นที่ว่างบริเวณสองข้างถนนสาธารณะ เป็นสถานที่สร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ “ปลูกผักพื้นที่ว่าง สร้างอาหาร สร้างความมั่นคง สไตล์ชุมชนเมือง” โดยผักสวนครัวที่ร่วมกันปลูก ได้แก่ ขี้เหล็ก ชะอม พริก กะเพรา ตะไคร้ บวบ แตง ถั่วฝักยาว ขิง ข่า เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ใช้พื้นที่ว่างเปลี่ยนเป็นแปลงปลูกผักในรูปแบบต่างๆ เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน ตลอดจนเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และการเกื้อกูลของคนในชุมชน โดยเริ่มจากผู้นำต้องทำก่อน เพื่อเป็นการปลุกกระแสการปลูกผักสวนครัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พื้นที่ที่เคยรกร้างกลับมาเป็นพื้นที่สีเขียวในชุมชน เป็นครัวของชุมชน โดยไม่ใช่งบประมาณของทางราชการ

ผลสำเร็จของการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” รอบ 2 คือ การต่อยอดให้เกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืน ด้วยการผนึกกำลังส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวแบบเข้าถึงทุกครัวเรือน และสร้างเครือข่าย ซึ่งเป็นแนวทางขับเคลื่อนที่เข้มแข็งและประสบผลสำเร็จ กิจกรรมครั้งนี้จะทำให้แกนนำของหมู่บ้าน เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง เกิดความรัก ความสามัคคี และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด -19 จึงพร้อมใจกันน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานมาเป็นแนวทาง เพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบ และเป็นทางรอดของวิกฤตในครั้งนี้

ในการลงพื้นที่ ผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงตำบลคลองนิยมยาตราได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
สมุทรปราการ : เมืองปลาสลิด ใกล้ชิดนกนางนวล
ภาพถ่าย:ข่าว สพจ.สมุทรปราการ/สพอ.บางบ่อ
(Visited 1 times, 1 visits today)