🌸 พช.สมุทรปราการ : สพอ.เมืองสมุทรปราการ ตามติดพิชิตหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองสมุทรปราการ

🌸 พช.สมุทรปราการ : สพอ.เมืองสมุทรปราการ ตามติดพิชิตหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองสมุทรปราการ
 
💞 วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ไพรสงบ พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ ติดตาม แก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
 
🌻ผลการดำเนินงาน : มีกลุ่มลูกหนี้ฯ มาติดต่อ จำนวน 1 กลุ่ม คือ
 
🍀โครงการร้านซักรีดเสื้อผ้า ตำบลแพรกษา ลูกหนี้ปี 2557 จำนวนเงินค้างชำระ จำนวน 100,000 บาท ผลการดำเนินงาน พบว่า กลุ่มลูกหนี้ได้แจ้งว่าชำระเงินทั้งหมดครบตามจำนวนแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลแพรกษา และยินดีที่จะหาหลักฐานมายืนยัน
 
🐞สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้มีการจัดทำแผนการติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยกำหนดให้พัฒนากรประจำตำบลร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ติดตาม ตรวจเยี่ยม แจ้งเตือนลูกหนี้เมื่อถึงกำหนดชำระ และติดตามหนี้เกินกำหนดชำระ โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสัปดาห์
 
😷 ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
 
🌊 สมุทรปราการ : หอชมวิวสง่า เจ้าพระยาไหลริน ดินแดนนกนางนวล
📷 ภาพถ่าย ✏️ ข่าว (:) สพอ เมืองสมุทรปราการ
(Visited 1 times, 1 visits today)