สมุทรปราการ ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ พช. ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ปี 2562

|
เข้าชม 0 ครั้ง

4 ธ.ค.61 เวลา 09.00 น. นางสีชมภู บุตรสินธุ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นางสาวอุไร บรรเทิงสุข กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช.2ค) ประจำปี 2562 ในระดับอำเภอ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลฯ จำนวน 17 คน เข้าร่วมประชุม

(Visited 1 times, 1 visits today)